گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

این آمار از میان ۳,۳۳۷ بیت شعر موجود در گنجور از امیرعلیشیر نوایی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱,۵۲۷ ۴۵/۷۶
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۴۰ ۱۶/۱۸
۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۵۷ ۱۰/۷۰
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۷۲ ۸/۱۵
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶۳ ۴/۸۸
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۶۱ ۴/۸۲
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۱۲ ۳/۳۶
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۸ ۲/۳۴
۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۲ ۰/۹۶
۱۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۵ ۰/۷۵
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۸ ۰/۵۴
۱۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۶ ۰/۴۸
۱۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۱ ۰/۳۳
۱۴ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۷ ۰/۲۱
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰/۲۱
۱۶ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۷ ۰/۲۱
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲ ۰/۰۶
۱۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲ ۰/۰۶