گنجور

 
بابافغانی شیرازی
 

این آمار از میان ۵,۴۶۹ بیت شعر موجود در گنجور از بابافغانی شیرازی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۳,۰۸۶ ۵۶/۴۳
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۸۳۱ ۱۵/۱۹
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۹۱ ۷/۱۵
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۶۸ ۴/۹۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۹۶ ۳/۵۸
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۸۰ ۳/۲۹
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۵۵ ۲/۸۳
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۰۳ ۱/۸۸
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷۰ ۱/۲۸
۱۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۴۸ ۰/۸۸
۱۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۸ ۰/۶۹
۱۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۲ ۰/۵۹
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۳ ۰/۴۲
۱۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶ ۰/۲۹
۱۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۳ ۰/۲۴
۱۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۹ ۰/۱۶
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۷ ۰/۱۳
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲ ۰/۰۴
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱ ۰/۰۲