گنجور

 
عین‌القضات همدانی

چنانکه عاشق را ذکر دنیا و آخرت فرو می‌باید گذاشت نظر سر هم از ازل و ابد بر می‌باید داشت زیرا که ازل عبارت از اول زمانست و ابد اشارت بآخر زمانست و همت عاشق ماوراء زمانست. ای برادر آن بهتر که عاشق روی دل بحقیقت وجود خود آرد و بیقین داند که حقیقت وجود او زمانی و مکانی نیست و پیوسته با خود می‌گوید:

ای دل ز جهان نیک و بد بیرون شو

وز عالم بیخوان تو خود بیرون شو

خواهی که ز وحدتش تو آگاه شوی

بگذار ازل پس ز ابد بیرون شو

 
sunny dark_mode