گنجور

آمار اوزان عروضی

 
عراقی
عراقی
 

این آمار از میان ۵۷۹۲ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۸۴۹ ۳۱.۹۲
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۷۸۴ ۱۳.۵۴
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۰۶ ۷.۰۱
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۸۰ ۶.۵۶
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۷۴ ۶.۴۶
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۳۱ ۵.۷۱
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۰۷ ۵.۳۰
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۷۶ ۴.۷۷
۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۰۳ ۳.۵۰
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۶۷ ۲.۸۸
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶۴ ۲.۸۳
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۵۲ ۲.۶۲
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۱۹ ۲.۰۵
۱۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۶۴ ۱.۱۰
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶۱ ۱.۰۵
۱۶ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۴۶ ۰.۷۹
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۶ ۰.۷۹
۱۸ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۸ ۰.۳۱
۱۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۶ ۰.۲۸
۲۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۳ ۰.۲۲
۲۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۹ ۰.۱۶
۲۲ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰.۱۲