گنجور

 
عراقی

این آمار از میان ۵٬۹۸۶ بیت شعر فارسی از کل ۵٬۹۹۱ بیت شعر موجود در گنجور از عراقی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱٬۸۹۱ ۳۱٫۵۹
۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۷۹۸ ۱۳٫۳۳
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۰۷ ۶٫۸۰
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۹۲ ۶٫۵۵
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۸۰ ۶٫۳۵
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۶۸ ۶٫۱۵
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۰۹ ۵٫۱۶
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۸۰ ۴٫۶۸
۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۲۶ ۳٫۷۸
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۶۸ ۲٫۸۱
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶۴ ۲٫۷۴
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۵۷ ۲٫۶۲
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۲۰ ۲٫۰۰
۱۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۶۵ ۱٫۰۹
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶۱ ۱٫۰۲
۱۶ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۰ ۰٫۸۴
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۶ ۰٫۷۷
۱۸ وزن‌یابی نشده ۳۱ ۰٫۵۲
۱۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۲۰ ۰٫۳۳
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۶ ۰٫۲۷
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۵ ۰٫۲۵
۲۲ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۹ ۰٫۱۵
۲۳ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۷ ۰٫۱۲
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳ ۰٫۰۵
۲۵ مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع ۲ ۰٫۰۳
۲۶ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع ۱ ۰٫۰۲

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ عراقی با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۵٬۹۸۶ ۹۹٫۹۲
۲ عربی ۵ ۰٫۰۸