گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

این آمار از میان ۱۳,۷۹۲ بیت شعر موجود در گنجور از ابن یمین فریومدی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۷,۸۶۶ ۵۷/۰۳
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱,۲۵۸ ۹/۱۲
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱,۲۴۹ ۹/۰۶
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۰۴۱ ۷/۵۵
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۵۳ ۴/۰۱
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۴۱ ۳/۲۰
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۷۸ ۲/۷۴
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۴۹ ۱/۸۱
۹ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۷۹ ۱/۳۰
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۳۳ ۰/۹۶
۱۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۰۹ ۰/۷۹
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۶ ۰/۵۵
۱۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۷۳ ۰/۵۳
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۹ ۰/۲۸
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۳۰ ۰/۲۲
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۵ ۰/۱۸
۱۷ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۳ ۰/۱۷
۱۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۱ ۰/۱۵
۱۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۹ ۰/۱۴
۲۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۶ ۰/۱۲
۲۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴ ۰/۱۰