گنجور

 
ابن یمین

این آمار از میان ۱۳٬۶۵۵ بیت شعر فارسی از کل ۱۳٬۷۹۲ بیت شعر موجود در گنجور از ابن یمین استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲٬۵۲۹ ۱۸٫۵۲
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲٬۱۷۲ ۱۵٫۹۱
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱٬۴۹۸ ۱۰٫۹۷
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱٬۴۳۲ ۱۰٫۴۹
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱٬۳۳۰ ۹٫۷۴
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱٬۳۲۲ ۹٫۶۸
۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷۸۲ ۵٫۷۳
۸ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۲۳ ۳٫۸۳
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۴۸ ۳٫۲۸
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۹۹ ۲٫۹۲
۱۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۱۹ ۱٫۶۰
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۹۷ ۱٫۴۴
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۵۴ ۱٫۱۳
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۱۵ ۰٫۸۴
۱۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۷۹ ۰٫۵۸
۱۶ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷۸ ۰٫۵۷
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۷۱ ۰٫۵۲
۱۸ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۵۵ ۰٫۴۰
۱۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۵۰ ۰٫۳۷
۲۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۴۳ ۰٫۳۱
۲۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۱ ۰٫۳۰
۲۲ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۹ ۰٫۲۹
۲۳ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۱ ۰٫۲۳
۲۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۰ ۰٫۲۲
۲۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۴ ۰٫۱۰
۲۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۴ ۰٫۰۳

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ ابن یمین با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۱۳٬۶۵۵ ۹۹٫۰۱
۲ عربی ۱۳۷ ۰٫۹۹

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ ابن یمین با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ قطعه ۴٬۷۵۸ ۳۴٫۵۰
۲ قصیده ۳٬۸۰۱ ۲۷٫۵۶
۳ غزل ۲٬۵۲۲ ۱۸٫۲۹
۴ رباعی ۱٬۲۷۴ ۹٫۲۴
۵ مثنوی ۸۶۸ ۶٫۲۹
۶ غزل/قصیده/قطعه ۲۳۴ ۱٫۷۰
۷ ترکیب بند ۱۹۷ ۱٫۴۳
۸ مسمط مخمس ۶۹ ۰٫۵۰
۹ مستزاد ۶۸ ۰٫۴۹
۱۰ تک بیت ۱ ۰٫۰۱
sunny dark_mode