گنجور

 
ابن یمین

ایساقی گلرخ بیار آن آب آتش فام را

غائب مدار از دست می در بزم خسرو جام را

آنخسرو خسرو نشان توکال قتلغ کز فلک

ناهید بهر مطربی آید ببزمش نام را