گنجور

 
ابن یمین

از حکم ازل بهیچ رو مهرب نیست

در عالم جان تفاوت مذهب نیست

سر جمله یکی بود گراز حق نگری

چون مورد جمله غیر یک مشرب نیست