گنجور

 
ابن یمین فریومدی

از بهر نشاط و طرب ای ابن یمین

با دختر رز تا بتوانی منشین

کوام خبائث است و از خاطب خویش

جز گوهر عقل می نخواهد کاوین