گنجور

 
ابن یمین

ایدل طلب گذشته امریست محال

امید بنا آمده باشد ز خیال

چون زین دو بدست نیست الا بادی

من خاک توام اگر نگردی از حال

 
sunny dark_mode