گنجور

 
ابن یمین

بر خوان خود ار زهر گیا باید خورد

خوشتر که بر ناکس ابا باید خورد

از دیده بشور با چو قانع گشتم

سکبای رخ سفله چرا باید خورد