گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

بر فلک دل منه ار بوی خرد یافته ئی

که نبینی بوجود آمده نا حق تر ازو

عاقل امروز کسی را نهد این دون پرور

که نباشد بجهان هیچکس احمق تر ازو

لاجرم هر که بود رونق عقلش کمتر

هیچکس را نبود کار برونق تر ازو