گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ای افضل زمانه که در عرصه زمین

افراشته ز رای تو شد رایت کمال

مشنو حکایت دو سه آحاد از آنکه هست

نقصان عقل یکسره در غایت کمال

دانم که نشنوی ز چه رو ز آنکه منزلست

در شأن عقل وافر تو آیت کمال