گنجور

 
ابن یمین فریومدی

قطع کن ای ابن یمین وصل آنک

هیچ بجز بوالعجبی نیستش

اهل ادب را نکند التفات

آنک بجز بی ادبی نیستش

آن چه بزرگیست که یکجو کرم

در نسب و در حسبی نیستش

هستی او را عدم انگار از آنک

آنچه ازو میطلبی نیستش