گنجور

 
ابن یمین

بستم احرام آستانه شاه

بامید سخاوت عامش

ز آنکه مشهور بود در عالم

صیت انعام و ذکر اکرامش

خود نهادند پیش من کاری

که بود نام بد سرانجامش

من گرفتم ز فقر بپذیرم

آنچه در ننگ افکند نامش

همت شه رضا چگونه دهد

که ز توزیع باشد انعامش

 
sunny dark_mode