گنجور

 
ابن یمین

هر که انبای جنس را خواهد

که سر و سرور خودش دانند

در فتوت گرش بود قدمی

همه تاج سر خودش دانند

گر نباشد ز کهتران بهتر

پس چرا مهتر خودش دانند

 
sunny dark_mode