گنجور

 
ابن یمین فریومدی

گر نبندی کمر بخدمت خود

خدمت دیگرانت باید کرد

در همه کارها چه نیک و چه بد

فکر سود و زیانت باید کرد

در همه جا و در همه مورد

نفس خود امتحانت باید کرد