گنجور

 
ابن یمین

بزیارت بر اصحاب مناصب کم رو

گر نخواهی که ز اعزاز تو چیزی کاهند

همچو باران که نخواهند که بسیار شود

ور نیاید ز خدایش بتضرع خواهند

 
sunny dark_mode