گنجور

آمار اوزان عروضی

 
ابن حسام خوسفی
ابن حسام خوسفی
 

این آمار از میان ۱۲۹۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۸۰ ۲۹.۴۶
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۵۸ ۲۰.۰۰
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۱۹ ۹.۲۲
۴ مفاعیلن مفاعلین فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۱۲ ۸.۶۸
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰۱ ۷.۸۳
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۸۷ ۶.۷۴
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴۹ ۳.۸۰
۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۱ ۳.۱۸
۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۰ ۱.۵۵
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸ ۱.۴۰
۱۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۶ ۱.۲۴
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۶ ۱.۲۴
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴ ۱.۰۹
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۴ ۱.۰۹
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۴ ۱.۰۹
۱۶ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۲ ۰.۹۳
۱۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰.۵۴
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷ ۰.۵۴
۱۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵ ۰.۳۹