گنجور

 
ابن حسام خوسفی
 

این آمار از میان ۱,۶۹۴ بیت شعر موجود در گنجور از ابن حسام خوسفی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۸۷ ۲۲/۸۵
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۵۱ ۱۴/۸۲
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۰۰ ۱۱/۸۱
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۶۷ ۹/۸۶
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۳۶ ۸/۰۳
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۱۲ ۶/۶۱
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰۱ ۵/۹۶
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۸۷ ۵/۱۴
۹ وزنیابی نشده ۶۹ ۴/۰۷
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۱ ۲/۴۲
۱۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۰ ۱/۱۸
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۸ ۱/۰۶
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۶ ۰/۹۴
۱۴ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۶ ۰/۹۴
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۴ ۰/۸۳
۱۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴ ۰/۸۳
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۴ ۰/۸۳
۱۸ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۲ ۰/۷۱
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷ ۰/۴۱
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰/۴۱
۲۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵ ۰/۳۰