گنجور

 
بلند اقبال
 

این آمار از میان ۸,۸۷۹ بیت شعر موجود در گنجور از بلند اقبال استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲,۹۲۹ ۳۲/۹۹
۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱,۹۷۳ ۲۲/۲۲
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸۶۳ ۹/۷۲
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۸۵ ۷/۷۱
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۰۹ ۵/۷۳
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۶۳ ۵/۲۱
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۰۰ ۴/۵۱
۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۹۶ ۳/۳۳
۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۱۶ ۲/۴۳
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۲۸ ۱/۴۴
۱۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۰۲ ۱/۱۵
۱۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۷۲ ۰/۸۱
۱۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۴ ۰/۷۲
۱۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۵۳ ۰/۶۰
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۸ ۰/۴۳
۱۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۵ ۰/۳۹
۱۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۴ ۰/۱۶
۱۸ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۱ ۰/۱۲
۱۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۰ ۰/۱۱
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹ ۰/۱۰
۲۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۷ ۰/۰۸
۲۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲ ۰/۰۲