گنجور

آمار اوزان عروضی

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار
 

این آمار از میان ۲۱۸۰۹ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲۰۵۹۹ ۹۴.۴۵
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۴۶ ۰.۶۷
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲۹ ۰.۵۹
۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۹۸ ۰.۴۵
۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸۷ ۰.۴۰
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۳ ۰.۳۸
۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۸۳ ۰.۳۸
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۷۷ ۰.۳۵
۹ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۷۷ ۰.۳۵
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷۵ ۰.۳۴
۱۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۷ ۰.۱۷
۱۲ مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۳۲ ۰.۱۵
۱۳ فاعلن مفاعل مفعولن ۲۹ ۰.۱۳
۱۴ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۲۸ ۰.۱۳
۱۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۲۷ ۰.۱۲
۱۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۷ ۰.۱۲
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۷ ۰.۱۲
۱۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۵ ۰.۱۱
۱۹ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۲۵ ۰.۱۱
۲۰ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۲۴ ۰.۱۱
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۱ ۰.۱۰
۲۲ مفعول فاعلات فعولن ۲۱ ۰.۱۰
۲۳ مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن ۱۳ ۰.۰۶
۲۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۲ ۰.۰۶
۲۵ مفاعلن فع مفاعلن فع ۷ ۰.۰۳