گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

این آمار از میان ۲۰,۷۱۱ بیت شعر موجود در گنجور از ملک‌الشعرا بهار استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

در ۴۵ مورد ابیات به لحاظ چند وزنی بودن در جدول اوزان بیش از یک بار محاسبه شده‌اند و جمع آمار ناخالص ابیات با احتساب چندبارهٔ ابیات چندوزنی در جمع فهرست اوزان برابر ۲۰,۷۵۶ بیت است که در محاسبهٔ نسبت درصد از کل استفاده شده است):

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳,۵۴۸ ۱۷/۰۹
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲,۱۸۲ ۱۰/۵۱
۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱,۸۲۴ ۸/۷۹
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱,۵۲۴ ۷/۳۴
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۴۰۸ ۶/۷۸
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۳۷۸ ۶/۶۴
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱,۳۳۹ ۶/۴۵
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱,۱۰۱ ۵/۳۰
۹ وزنیابی نشده ۱,۰۰۱ ۴/۸۲
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۸۰۵ ۳/۸۸
۱۱ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۶۳۰ ۳/۰۴
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۸۲ ۲/۸۰
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۷۲ ۲/۷۶
۱۴ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۴۹۹ ۲/۴۰
۱۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۴۹۶ ۲/۳۹
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۳۰۶ ۱/۴۷
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۸۵ ۰/۸۹
۱۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۸۰ ۰/۸۷
۱۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۷۱ ۰/۸۲
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۶۰ ۰/۷۷
۲۱ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۱۳۶ ۰/۶۶
۲۲ مستفعلتن مستفعلتن ۹۹ ۰/۴۸
۲۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۹۸ ۰/۴۷
۲۴ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۸۸ ۰/۴۲
۲۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷۹ ۰/۳۸
۲۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۷۶ ۰/۳۷
۲۷ مفعول مفاعیل فاعلن ۵۱ ۰/۲۵
۲۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۳۳ ۰/۱۶
۲۹ فاعلن فاعلن فاعلن فع ۲۵ ۰/۱۲
۳۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۴ ۰/۱۲
۳۱ مفاعیل فعولن مفاعلن ۱۹ ۰/۰۹
۳۲ مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۹ ۰/۰۹
۳۳ مفعول فاعلات فعل ۱۷ ۰/۰۸
۳۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۱۶ ۰/۰۸
۳۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن ۱۶ ۰/۰۸
۳۶ مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن ۱۶ ۰/۰۸
۳۷ مفعول مفاعیل مفتعلن ۱۵ ۰/۰۷
۳۸ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۱۱ ۰/۰۵
۳۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۹ ۰/۰۴
۴۰ مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن ۶ ۰/۰۳
۴۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۶ ۰/۰۳
۴۲ مفاعیل مفاعیل فاعلن ۶ ۰/۰۳