گنجور

 
عطار نیشابوری
 

شماره ۱: تیرِ طلبِ عشق، روان، میانداز

شماره ۲: تا دولت برگشته چه خواهد كردن

شماره ۳: تا كی باشم گِردِ جهان در تك و تاز

شماره ۴: بر دل گرهی بستم و بر جان باری

شماره ۵: هر چند نیم در ره او بر كاری

شماره ۶: در اصل چو مقبول ونه مهمل بودم

شماره ۷: گر دست دهد به زندگانم مردن

شماره ۸: گفتم كه اگرچه هست كارم بنظام

شماره ۹: جانا! نظری در دل درویشم كن

شماره ۱۰: عمریست كه شرح حال تو میگویم

شماره ۱۱: جانا! نه نكو نه نانكو آمدهام

شماره ۱۲: نی از سر زلفت خبری میرسدم

شماره ۱۳: روزی كه ز خود شوی توناچیز آخر

شماره ۱۴: از عشق تو در جگر ندارم آبی

شماره ۱۵: گر تو سر موئی سر من داشتیی

شماره ۱۶: عشق تو كه همچو آتشم میآید

شماره ۱۷: عاشق به غم تو كار افتاده خوش است

شماره ۱۸: تا كی بی تو زاری پیوست كنم