گنجور

باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

 
عطار
عطار » مختارنامه
 

شماره ۱: ذوق شکر از چشیدن آمد حاصل

شماره ۲: فرّخ دل آن که مُرد حیران و نگفت

شماره ۳: خود را به طریق چاره میباید کرد

شماره ۴: امروز دلی سخن نیوش اولیتر

شماره ۵: ای دل چو شراب معرفت کردی نوش

شماره ۶: تا چند زنی ای دلِ برخاسته جوش

شماره ۷: تا چشم ز دیدارِ جهان در بستیم

شماره ۸: ای دل شب و روز چند جوشی، بنشین

شماره ۹: تا کی زنی ای دل خسته جوش

شماره ۱۰: ای دل به سخن مگرد در خون پس ازین

شماره ۱۱: گر بحرنهای، ز جوش بنشین آخر

شماره ۱۲: گر نام ونشان من توانستی بود

شماره ۱۳: چون لوح دل از دو کون بستردم من

شماره ۱۴: در فقر، سیاه پوشیم اولیتر

شماره ۱۵: در عشق تو از بس که خروش آوردیم

شماره ۱۶: هر چند که نیست هیچ از حق خالی

شماره ۱۷: چون برفکنند از همه چیزی سرپوش

شماره ۱۸: دل در پی راز عشق، پویان میدار

شماره ۱۹: در عالم توحید به کس هیچ مگوی

شماره ۲۰: تا برجایی بجای میباش و خموش

شماره ۲۱: هر چند ترا محرم اسراری نیست

شماره ۲۲: تا کی به سخن زبان خروشان داری

شماره ۲۳: تا چند زنی منادی، ای سر که فروش

شماره ۲۴: گر خواهی تو که وقت خود داری گوش

شماره ۲۵: اجزای تو جمله گوش میباید و بس

شماره ۲۶: آن به که نفس ز کارِ عالم نزنی