گنجور

 
عطار نیشابوری
 

شماره ۱: خواهی كه ز پرده محرم آیی بیرون،

شماره ۲: تدبیر تو چیست بغض با حب كردن

شماره ۳: تو خسته نهیی ز عشق، ور خستهئییی

شماره ۴: تا كی هنر خویش پدیدار كنی

شماره ۵: بد چند كنی كار نكو كن، بنشین

شماره ۶: تا بر ره خلق مینشینی ای دل

شماره ۷: ای دل هر دم غمی دگرگون میخور

شماره ۸: چون درد ترا تا به ابد درمان نیست

شماره ۹: ای دل همه چارۀ تو بیچارگی است

شماره ۱۰: زین شیوه كه اكنون دل دیوانه گرفت

شماره ۱۱: جانا دل من خویش به دریا انداخت

شماره ۱۲: اوّل دل من بر سر غوغا بنشست

شماره ۱۳: در راه تعب ترك طرب باید كرد

شماره ۱۴: درعالم مرگ زندگانی دور است

شماره ۱۵: مردی چه بود رند و مقامر بودن

شماره ۱۶: از جزو به سوی كل سفر باید كرد

شماره ۱۷: هر پرده كه بند پرده در خواهد خاست

شماره ۱۸: گر دریائی ز شور بنشانندت

شماره ۱۹: تا كی باشی چو آسمان در تك و تاز

شماره ۲۰: گر همچو فلك سالك پیوسته شوی

شماره ۲۱: هر روز مرا غمی دگر پیش آید