گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نظامی عروضی

بخش ۱ - مقدمه و حکایت اول از احمد بن عبدالله خجستانی: شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات ...

بخش ۲ - در ناگزیری بقای اسم پادشاه از شاعران نیکو: پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقاء اسم او ...

بخش ۳ - فصل در چگونگی شاعر و شعر او: اما شاعر باید که سلیم الفطره عظیم الفکره صحیح الطبع جید الرویه دقیق النظر باشد.

بخش ۴ - حکایت دو - رودکی و قصیدهٔ بوی جوی مولیان: چنین آورده‌اند که نصر بن احمد که واسطهٔ عقد آل ...

بخش ۵ - حکایت سه - محمود و ایاز و عنصری: عشقی که سلطان یمین الدوله محمود را بر ایاز ترک بوده است معروف است و مشهور.

بخش ۶ - حکایت چهار - فرخی سیستانی: فرخی از سیستان بود پسر جولوغ غلام امیر خلف بانو.

بخش ۷ - حکایت پنج - امیرمعزی: در سنهٔ عشر و خمسمایة پادشاه اسلام سنجر بن ملکشاه ...

بخش ۸ - حکایت شش - ازرقی: آل سلجوق همه شعر دوست بودند اما هیچ کس به شعر ...

بخش ۹ - حکایت هفت - مسعود سعد سلمان: در شهور سنهٔ اثنتین و سبعین و خمس مایه (اربعمایه_ ...

بخش ۱۰ - حکایت هشت - رشیدی: ملک خاقانیان در زمان سلطان خضر بن ابراهیم عظیم ...

بخش ۱۱ - حکایت نه - فردوسی: استاد ابو القاسم فردوسی از دهاقین طوس بود از دیهی ...

بخش ۱۲ - حکایت ده - سه نظامی: در آن تاریخ که من بنده در خدمت خداوند ملک الجبال ...

مکان‌های نامبرده شده