گنجور

 
عارف قزوینی
 

این آمار از میان ۲,۰۲۶ بیت شعر موجود در گنجور از عارف قزوینی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۵۲۳ ۲۵/۸۱
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۷۰ ۲۳/۲۰
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۸۰ ۱۳/۸۲
۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲۲۴ ۱۱/۰۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۷۰ ۸/۳۹
۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۹۸ ۴/۸۴
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۵۰ ۲/۴۷
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۶ ۲/۲۷
۹ فعولن فعولن فعولن ۴۳ ۲/۱۲
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۷ ۱/۳۳
۱۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۰ ۰/۹۹
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۵ ۰/۷۴
۱۳ فاعلاتن فاعلاتن فع فاعلاتن ۱۳ ۰/۶۴
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۱ ۰/۵۴
۱۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۰ ۰/۴۹
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰ ۰/۴۹
۱۷ فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن ۸ ۰/۳۹
۱۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶ ۰/۳۰
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲ ۰/۱۰