گنجور

آمار اوزان عروضی

 
ابوسعید ابوالخیر
ابوسعید ابوالخیر
 

این آمار از میان ۱۵۹۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۴۶۷ ۹۲.۲۶
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۲ ۱.۳۸
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۱ ۱.۳۲
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۰ ۱.۲۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳ ۰.۸۲
۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۰ ۰.۶۳
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸ ۰.۵۰
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸ ۰.۵۰
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵ ۰.۳۱
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵ ۰.۳۱
۱۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲ ۰.۱۳
۱۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲ ۰.۱۳
۱۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲ ۰.۱۳
۱۴ وزنیابی نشده ۱ ۰.۰۶
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۱ ۰.۰۶
۱۶ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱ ۰.۰۶
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱ ۰.۰۶
۱۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱ ۰.۰۶