گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

این آمار از میان ۱٬۵۸۹ بیت شعر موجود در گنجور از ابوسعید ابوالخیر استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱٬۴۶۷ ۹۲٫۳۲
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۲ ۱٫۳۸
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۱ ۱٫۳۲
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۰ ۱٫۲۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳ ۰٫۸۲
۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۰ ۰٫۶۳
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸ ۰٫۵۰
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸ ۰٫۵۰
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵ ۰٫۳۱
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵ ۰٫۳۱
۱۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲ ۰٫۱۳
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲ ۰٫۱۳
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲ ۰٫۱۳
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱ ۰٫۰۶
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۱ ۰٫۰۶
۱۶ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱ ۰٫۰۶
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱ ۰٫۰۶