گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

یا پست و بلند دهر را سرکوبی

یا خار و خس زمانه را جاروبی

تا چند توان وضع مکرر دیدن

عزلی نصبی قیامتی آشوبی

 
 
 
sunny dark_mode