گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

ای آمده کار من به جان از غم تو

تنگ آمده بر دلم جهان از غم تو

هان ای دل و دیده تا به سر برنکنم

خاک همه دشت خاوران از غم تو

 
 
 
sunny dark_mode