گنجور

 
خواجه عبدالله انصاری

الهی کریما دل من کان حسرت است و تن من مایهٔ درد و غم نیارم گفت که اینهمه چرا بهمره من نه دست رسد مرا چاره من.

مرا تا باشد این درد نهانی

تو را جویم که درمانم تو دانی

 
sunny dark_mode