گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » رباعی

 

ای از لب تو به خون رخ لعل خضابوز خجلت دندانت گهر غرق در آب
چشم و دل من به یاد دندان و لبتاین در خوشاب ریزد آن لعل مذاب


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه