گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۹

 

ای بار خدای، ای نگار فتنهای دین خردمند را تو رخنه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۷

 

ای مایهٔ خوبی و نیک نامیروزم ندهد بی تو روشنایی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی