گنجور

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۱۲

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۲۱

 

ای ترک جان نکرده و جانانت آرزوستزنار نابریده و ایمانت آرزوست
در هیچ وقت خدمت مردی نکرده‌ایو آنگه نشسته صحبت مردانت آرزوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۲۴

 

ای روی تو چو روز دلیل موحدانوی موی تو چنان چو شب ملحد از لحد
ای من مقدم از همه عشاق چون توییمر حسن را مقدم چون از کلام قد
مکی به کعبه فخر کند مصریان به نیلترسا به اسقف و علوی به افتخار جد
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان تستکامد پدید زیر نقاب از بر دو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۲۶

 

آری چنین کنند کریمان که شاه کردسوی رهی بچشم بزرگی نگاه کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۳۰

 

با خلق هر کرم که کند هم خدا کندباشد که ناگهی نگهی هم بما کند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۵۱

 

تعویذ گشت خوی بدان روی خوب راورنه به چشم بد بخورندیش مردمان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۵۳

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر