گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۷

 

بل تا خوریم باده، که مستانیم

وز دست نیکوان می بستانیم

دیوانگان بیهشمان خوانند

دیوانگان نه‌ایم، که مستانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۷ - ای آن که غمگنی

 

ای آن که غمگنی و سزاواریوندر نهان سرشک همی باری
از بهر آن کجا ببرم نامشترسم ز بخت انده و دشواری
رفت آن که رفت و آمد آنک آمدبود آن که بود، خیره چه غمداری؟
هموار کرد خواهی گیتی را؟گیتی‌ست، کی پذیرد همواری
مستی مکن، که ننگرد او مستیزاری مکن، که نشنود او زاری
شو، تا قیامت آید، زاری کنکی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۹

 

ای غافل از شمار! چه پنداری؟کت خالق آفرید پی کاری؟!
عمری که مر توراست سرمایهوید است و کارهات به این زاری!


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳

 

گیهان ما به خواجهٔ عدنانیعدنست و کار ما همه بانداما


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۱

 

داری مرا بدان که فراز آیمزیر دو زلفکانت به نخچیزم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۲

 

چون برگ لاله بوده‌ام و اکنونچون سیب پژمرده بر آونگم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۱

 

جعدی سیاه دارد، کز کشیپنهان شود بدو در سرخاره


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۵

 

شاعر شهید و شهره فرالاویوین دیگر به جمله همه راوی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی