گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۰

 

دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزایدمردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟
نیش نهنگ دارد، دل را همی خسایدندهم، که ناگوارد، کایدون نه خردخاید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۹

 

خوبان همه سپاهند، اوشان خدایگانستمر نیک بختیم را بر روی او نشانست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۱

 

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کارکشت و درودم اینست، خرمن همین و شد کار


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی