گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۸ - گل بهاری! بت تتاری!

 

گل بهاری، بت تتارینبیذ داری، چرا نیاری؟
نبیذ روشن، چو ابر بهمنبه نزد گلشن چرا نباری؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی