گنجور

رشحه » از یک قصیده

 

فلک کینه گرا دوش به آهنگ جفاهمه شب پای فرو هشت به کاشانهٔ ما
گفتم از بهر چکار آمده‌ای گفت که جورگفتم از بهر چه تقصیر بود گفت: وفا


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » نا مشخص

 

هر کجا نام ز دانش همه افلاک حجابهر کجا ذکر به نامش همه آفاق حیا


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » از یک غزل

 

نکشد دل به جز آن سرو قدم جای دگربی تو گلخن بنماید به نظر گلزارم
نرود رشحه به جز آن سر کو جای دگرگر دو روزی بروم جای دگر ناچارم


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه