گنجور

رشحه » مطلع یک غزل

 

دامن قاتل به دست آمد دم بسمل مرادعوی خون بیش ازین کی باشد از قاتل مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » مطلع یک غزل

 

آن بت گل چهره یارب بسته از سنبل نقابیا به افسون کرده پنهان در دل شب آفتاب


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » مطلع یک غزل

 

غم نه گر خاکم به باد از تندی خوی تو رفتغم از آن دارم که محروم از سر کوی تو رفت
گلشن خلدش شود گر جا، نیاساید دگررشحهٔ مسکین که محروم از سر کوی تو رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » مطلع یک غزل

 

جان و دل بیرون کس ازدست تو مشکل می‌بردغمزه‌ات جان می‌رباید عشوه‌ات دل می‌برد
اضطرابم زیر تیغش نی ز بیم کشتن استشوق تیغ اوست تاب از جان بسمل می‌برد


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » از یک غزل

 

می‌تپد از شوق دل در سینه‌ام گوئی که بازتیر دل دوزی به دل ز ابرو کمانی می‌رسد
می‌کند از شوق رشحه حرز جان تعویذ عمرسنگ جوری کز جفای پاسبانی می‌رسد
جعد مشکینش مگر سوده به خاک پای شاهکز شمیمش برمشامم بوی جانی می‌رسد
شاه محمود جهانبخش آن که جسم مرده رااز دم جانبخش او روح روانی می‌رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » از یک قصیده

 

ای ضیاء السلطنه ای بانوی گیتی مدارای ضیاء دولت شاهی ز رویت آشکار
هر کجا شخصت سپهر اندر سپهر آمد حیاهر کجا ذاتت جهان اندر جهان آمد وقار
پیش خرگاه جلالت خرگه افلاک پستپیش خورشید جمالت چهرهٔ خورشید تار
خاک را از تکیه حلمش به تن باشد سکونچرخ را از لطمهٔ عزمش به سر باشد دوار
آنکه از وی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » از یک قصیده

 

تاج دولت تا ز خاک درگهش بر سر زدمپشت پا بر تاج خاقان و افسر قیصر زدم
جستم از خاک درش خاصیت آب بقاآتش غیرت به جان زمزم و کوثر زدم


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه
 

رشحه » نامشخص

 

باز دل برد از کفم زلف نگار تازه‌ایبیقراری داد با این دل قرار تازه‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه