گنجور

شعرهای نیر تبریزی با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم)»

 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

سر گران تا کی ز من ساقی بده رطلی گرانم

کز سبک مغزی ز پای افکند دور آسمانم

شیشۀ صبرم شکست از سنگ عبرت چرخ گردون

خون بدست آر یکی در سایۀ خم ده امانم

بر جبین از من میفکن عقده چون ناخوانده مهمان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی