گنجور

 
وحشی بافقی
وحشی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۱۰۵۹۵ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیفوزنتعداد ابیاتدرصد از کل
۱مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)۴۳۹۴۴۱.۴۷
۲فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)۱۰۳۱۹.۷۳
۳فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)۸۹۱۸.۴۱
۴فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)۷۳۲۶.۹۱
۵مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)۶۷۱۶.۳۳
۶مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)۵۸۹۵.۵۶
۷مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)۵۲۹۴.۹۹
۸مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)۴۸۸۴.۶۱
۹مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)۳۶۸۳.۴۷
۱۰مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)۲۶۴۲.۴۹
۱۱مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)۱۳۴۱.۲۶
۱۲فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)۱۱۹۱.۱۲
۱۳مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)۱۱۲۱.۰۶
۱۴مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)۶۶۰.۶۲
۱۵مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)۵۱۰.۴۸
۱۶مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون)۵۰۰.۴۷
۱۷فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)۴۷۰.۴۴
۱۸مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)۳۶۰.۳۴
۱۹فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)۱۱۰.۱۰
۲۰فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)۸۰.۰۸
۲۱فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)۴۰.۰۴