گنجور

آمار اوزان عروضی

 
وحشی
وحشی
 

این آمار از میان ۱۰۵۹۵ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۳۹۴ ۴۱.۴۷
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۰۳۱ ۹.۷۳
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸۹۱ ۸.۴۱
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۷۳۲ ۶.۹۱
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۷۱ ۶.۳۳
۶ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۵۸۹ ۵.۵۶
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۲۹ ۴.۹۹
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۸۸ ۴.۶۱
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۶۸ ۳.۴۷
۱۰ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۶۴ ۲.۴۹
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۳۴ ۱.۲۶
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۱۹ ۱.۱۲
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۱۲ ۱.۰۶
۱۴ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶۶ ۰.۶۲
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵۱ ۰.۴۸
۱۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۵۰ ۰.۴۷
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۷ ۰.۴۴
۱۸ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۶ ۰.۳۴
۱۹ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۱ ۰.۱۰
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸ ۰.۰۸
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۴ ۰.۰۴