گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

کالنور فی الحدیقه و الشمس فی السماء

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

اکوکب ما دری یا سعدام نار

تشها سهله الخدین معطار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

فرقست از آن سوز که از جان خیزد

با انکه بریسمانش بر خود بندی

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

نه بخود در حرکت آلت آغاپنبه است

از پس پرده یکی هست چو بینی در کار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

رخ از زیلو نگردانم بخار بوریا از فرش

خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

قبای قاقم ای فرا بقد صوف کوتاهست

مگر از قندس آری وصله بر دامنش دوزی

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ورنه تشریف تمو بر بالای کس کوتاه نبست

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » رسالهٔ صد وعظ

 

بسا سری که نیاید فرو بافسر مهر

نهاده بر سر تربت کلاه ودستارش

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » رسالهٔ صد وعظ

 

شیئان عجیبان هما ابرد من یخ

شیخ متصی وصبی یتشیخ

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » دیباچه

 

ای پایه جلال ترا چرخ صندلی

وی مسند کمال ترا عرش متکا

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » دیباچه

 

صفت جامه خوش آینده تر از ذکر طعام

قصه عقد سپیچست به از و صف مبار

نظام قاری
 
 
۱
۲
۳