گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۱

 

سپهر از خلعت قدرش چو گوئی

فراویزی بروخارای کهسار

قبای رتبتش چون بخت میدوخت

برآمد آسمان زویک کله وار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۱

 

پیش درزی جامه کز تنگ میآید برون

چند تنقیصم دهد از سنگ میآید برون

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۱

 

چه داند چکمه را قیمت که گوئی چارپا دارد

دوابی کش سقرلاط و جل خرسک بود یکسان

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۱

 

و ظن به خیرا و سامح لسیجه

بالاغضاء و الحسنی و ان کان هلهلا

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۱

 

بریدم در عروسیها که خوانم

بوصف جامها اینطرز اشعار

نویسید اینسخنها را زتعظیم

بکرد خیمه و خرگاه و تالار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۲ - صفت خواب دیدن و حمام

 

گرت گذر فتد ایگلکنه سوی حمام

بجان فوطه که یاد از برهنکان آری

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۲ - صفت خواب دیدن و حمام

 

اکر تو آدمی اعتقاد من اینست

که دیگران همه نقشند بر در حمام

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۳ - رساله اوصاف شعرا

 

سرآمدار چه که والای آل شد بمثال

و لیکن تافته قرمزیست سید آل

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۳ - رساله اوصاف شعرا

 

والای زرد بنما تاز آستین جامه

قاروره ات ببیند ابیاره طبیبی

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۳ - رساله اوصاف شعرا

 

چه جامه برقد اوصافشان برم کآمد

زدرزو دوز چنین سوزنی فکر افکار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۳ - رساله اوصاف شعرا

 

روم بحجره خیاط عاشقان فردا

من دراز قبا با هزار گز سودا

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

هان مهل قاری که دزدند از تو شعر البسه

پاسبان خویش باش و کرد رخت خویش کرد

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

زپیر خرقه شنیدم که شادی اعدا

هزار بار زنقصان مال هست بتر

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

بیک ناتراشیده در مجلسی

برنجددل هوشمندان بسی

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

درزیش درزی معنی و خرد استادست

رنگرز دست خیالست و تفکر قصار

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مناظرهٔ طعام و لباس » بخش ۴ - قصه دزد رخت را بشنو

 

چنان دزدی که او چیزی که دزدید

زخود آنچیز را دیگر بدزدد

نظام قاری
 
 
۱
۲
۳