گنجور

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » منقولات » شمارهٔ ۳۹

 

آری چنین کنند کریمان کی شاه کرد

سوی رهی بچشم بزرگی نگاه کرد

محمد بن منور
 

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » منقولات » شمارهٔ ۱۶۳

 

بوالعجب یاری ای یار خراسانی

چاکر بوالعجیبهای خراسانم

محمد بن منور
 

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » ابیات » بخش ۵

 

ازیک سو شیر و از دگر سو شمشیر

مسکین دل من میان شیر و شمشیر

محمد بن منور
 

محمد بن منور » اسرار التوحید » باب دوم - در وسط حالت شیخ » فصل سوم » ابیات » بخش ۷

 

فاساختن و خوی خوش و صفرا کم

تا عهد میان ما بماند محکم

فاساختن و خوی خوش و صفرا هیچ

تا عهد میان ما بماند بی‌پیچ

محمد بن منور