گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها » پاره ۱

 

ای بلبل خوش آوا، آوا ده

ای ساقی ، آن قدح باما ده

رودکی