گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۶۵

 

ساخت آنگه یکی بیوگانی

هم بر آئین و رسم یونانی

عنصری
 
 
۱
۷
۸
۹
sunny dark_mode