گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۴

 

منشی چرخ را وترا ای فرید عصر

با آنکه هر دو نجم گرفتند طارمی

باشد تفاوتی ز زمین تا بآسمان

زان نجم تا بر تنت این نجم طارمی

کمال خجندی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۵

 

نی به آواز عود گفت نهفت

همه چشمیم تا برون آیی

عود هم گفت راستی ما نیز

همه گوشیم تا چه فرمایی

کمال خجندی
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode