گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۵۱

 

الهی سیر گردان از قناعت

تو صوفی را که هست اینش بضاعت

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۵۳ - قال رخوت البیت فی لسان الحال المسماه

 

دوش در خانه به من تخت شد اندر گفتار

گفت دارم ز تو ای خواجه شکایت بسیار

من که محبوس درین کنج سرای تو شدم

در شب و روز بگو چند نشینم بیکار

نه امید که به زیر تو در آیم روزی

[...]

صوفی محمد هروی
 
 
۱
۱۲
۱۳
۱۴
sunny dark_mode