گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۲

 

ای خواجه اگر قامت اقبال تو امروزمانند الف هیچ خم و پیچ ندارد
بسیار تفاخر مکن امروز که فردامعلوم تو گردد که الف هیچ ندارد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی